V oblasti obchodného práva advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Právne poradenstvo pre fyzické a právnické osoby v obchodnom práve

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola dokumentov nevyhnutných k založeniu a vzniku obchodných spoločností, príprava dokumentov nevyhnutných na zápis zmeny v obchodných spoločnostiach do obchodného registra, príprava podkladov na zasadnutie orgánov spoločnosti a príprava rozhodnutí orgánov spoločnosti

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola interných dokumentov obchodných spoločností, ako sú napr.: stanovy, všeobecné obchodné podmienky a ďalšie interné normy

Tvorba a koncipovanie jednostranných úkonov za klienta ako sú napr.: žaloba, návrh na začatie konania, odvolanie, sťažnosť a ďalšie podania v už začatom konaní

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola zmlúv, resp. iných dvojstranných právnych úkony

Vymáhanie splatných pohľadávok klienta v súdnom, mimosúdnom ako aj exekučnom konaní

Zastupovanie v konaniach o neplatnosť obchodných zmlúv a v iných obchodných sporoch, zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom.