Neviete čo všetko Vás čaká a na čo máte právo, resp. neviete aké povinnosti Vám ako zamestnávateľovi v prípade kontroly z Inšpektorátu práce vznikli?

Kontrola z Inšpektorátu práce nepatrí medzi tie najpríjemnejšie, a preto sa oplatí byť na ňu vždy pripravený.


V prvom rade je dôležité vedieť, že zamestnanci z Inšpektorátu práce v zmysle platných právnych predpisov sa musia pred začatím inšpekcie práce ohlásiť a oznámiť svoju prítomnosť, ak takýmto oznámením negatívne neovplyvnia výkon samotnej inšpekcie.

Ohlásenie prichádzajúcej kontroly Vám, ako zamestnávateľom, môže vytvoriť aký-taký časový priestor pripraviť sa na ich návštevu.

Pri inšpekcii práce je dôležité vedieť, čo môže byť kontrolované, aké dokumenty môžu od Vás ako Zamestnávateľa považovať.

Inšpektorát práce kontroluje predovšetkým:

  • Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, predpisov o zákaze nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
  • Vznik, zmenu, zánik pracovných pomerov,
  • Mzdové podmienky zamestnancov,
  • Pracovné podmienky zamestnancov,
  • Dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri práci,
  • Plnenie povinností zamestnávateľom pri vysielaní zamestnancov na výkon prác.

Počas výkonu kontroly sú zamestnanci Inšpektorátu práce oprávnený vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné pozemky. Zamestnanci môžu vykonávať kontrolu, skúšku a vyšetrovanie, ku ktorým môžu, o. i., aj požadovať predloženie potrebnej dokumentácie, záznamov dochádzky, pracovných zmlúv, resp. iných dokladov.


Vy, ako zamestnávateľ, ste povinný poskytnúť zamestnancom Inšpektorátu práce všetku potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie riadneho výkonu kontroly.

Avšak, ako zamestnávateľ, máte predovšetkým právo:

  • Od začiatku výkon kontroly z Inšpektorátu práce na právnu pomoc,
  • Na prerokovanie výsledkov kontroly z Inšpektorátu práce zaznamenané v protokole s inšpektorátom práce,
  • Poskytovať Inšpektorátu práce vyjadrenia alebo dokladať listinné dôkazy, o ktoré sa opierate.

Výsledky a závery inšpekcie sú zhrnuté v protokole o výsledku inšpekcie. Protokol predstavuje v následne začatom správnom konaní jeden z dôkazných prostriedkov, nezbavuje však správny orgán povinnosti vykonať riadne dokazovanie, výsledky tohto dokazovania vyhodnotiť a vec v súlade so zákonom posúdiť.


Máte pocit, že výsledky kontroly nezodpovedajú skutočnému stavu? Prehliadli podľa Vás  zamestnanci Inšpektorátu práce niektoré významné skutočnosti?

Napriek tomu, že protokol o výsledkoch kontroly bol spísaný a prerokovaný , stále máte priestor a možnosti ako sa proti výsledkom kontroly brániť.

Voči protokolu môžete podať písomné vyjadrenie v zmysle zákona o inšpekcii práce, v ktorom uvediete podľa Vás významné informácie a skutočnosti, prípadne toto doplníte nevyhnutnými listinami.

Ak aj napriek tomu, Vám ako zamestnávateľovi bolo doručené oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty určite využite možnosť podľa správneho poriadku podať k tomuto oznámenie Vaše písomné vyjadrenie.

Inšpektorát práce v rámci správneho konania a rozhodovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi povinný skúmať a spoľahlivo zistiť skutkový stav konania, vykonať dokazovanie svoje rozhodnutie náležite odôvodniť. Proti takémuto rozhodnutiu ste oprávnený podať odvolanie v zmysle správneho poriadku, prípadne proti právoplatnému rozhodnutiu Inšpektorátu práce podať správnu žalobu v zmysle Správneho súdneho poriadku.

Príslušné právne predpisy ukladajú Vám, ako zamestnávateľom, viacero povinností, ale aj oprávnení. Avšak, na tieto pamätať a vyznať sa v jednotlivých ustanoveniach môže byť náročné, obzvlášť ak popri vykonávanej kontrole potrebujete dohliadať na chod Vašej spoločnosti.

V tejto súvislosti Vám odporúčame, aby ste si zabezpečili právnu pomoc od úplného začiatku kontroly z Inšpektorátu práce. Môžete sa tak vyhnúť ďalším úkonom a konaniam, ktoré by mohli z výsledkov kontroly vyplynúť.  Za týmto účelom nás neváhajte kontaktovať a využite naše právne služby.