V oblasti občianskeho práva advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva pre fyzické ako aj právnické osoby

Zastupovanie klienta vo všetkých druhoch konaní podľa Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku pred súdom, resp. v mimosúdnom konaní, ako napr.: zastupovanie v dedičskom konaní, v konaniach o náhradu škody alebo o vydanie bezdôvodného obohatenia, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o určenie vlastníckeho práva, zastupovanie v susedských sporoch, ochrana osobnosti a nemajetková ujma

Tvorba a koncipovanie jednostranných úkonov za klienta ako sú napr.: žaloba, návrh na začatie konania, návrh na vydanie neodkladného opatrenia, odvolanie, sťažnosť a ďalšie podania v už začatom konaní

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola zmlúv, resp. iných dvojstranných právnych úkony

Vymáhanie splatných pohľadávok klienta v súdnom, mimosúdnom ako aj exekučnom konaní.