V zmluvnej oblasti advokátska kancelária poskytuje najmä nasledujúce právne služby:

Vypracovanie dokumentácie potrebnej podľa Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právne posúdenie zmlúv a dohôd všetkých druhov a typov

Právne posúdenie jednostranných právnych úkonov, napr. výpoveď, odstúpenie od zmluvy, vydedenie, závet, vzdanie sa práva, reklamácia a iné právne úkony

Zisťovanie pochybných, nevyvážených a protizákonných zmluvných ustanovení

Tvorba a koncipovania zmlúv, dohôd a jednostranných právnych úkonov z  právnych vzťahov, najmä: kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, záložná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, nájomná zmluva, zmluva o dielo, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o pôžičke, mandátna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, inominátna zmluva (nepomenovaná), výpoveď z pracovného pomeru,  odstúpenie od zmluvy a iné.