V oblasti rodinného práva advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Právne poradenstvo v prípade rozvodu manželov a úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola rodičovských dohôd o úprave styku alebo o úprave výživného podľa Zákona o rodine

Právne poradenstvo pri zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM resp. jej pripomienkovanie

Zastupovanie vo všetkých druhoch konania podľa Civilného mimosporového poriadku v spojení so Zákonom o rodine

Tvorba a koncipovanie jednostranných právnych úkonov, napr.: návrh o rozvod a úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, o zvýšenie, resp. zníženie vyživovacej povinnosti, o určenie, resp. zapretie otcovstva, a iné podania