V oblasti správneho práva advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva, napr.: katastrálne konanie, stavebné konanie, konanie o ohlásení resp. výmaze živnosti na príslušnom živnostenskom úrade

Zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku, prípadne podľa Správneho súdneho poriadku

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola dvojstranných právnych úkonov, napr.: zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o zriadení vecného bremena, a iné právne úkony

Vypracovanie jednostranných právnych úkonov, napr.: návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, návrh na výmaz záložného práva, žiadosť o zmenu údajov v katastrálnom operáte, opravné prostriedky proti rozhodnutia správnych orgánov, žaloby na preskúmanie zákonnosti právoplatných rozhodnutí a iné podania