INFORMAČNÉ OZNÁMENIE NA ÚČELY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Advokátska kancelária JUDr. Miroslavy Zacharovej, so sídlom: Ul. Zd. Nejedlého 26, 934 05 Levice, IČO: 52 763 536, je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľom, tzn. právnickou osobou, ktorá spracúva osobné údaje.

Osobné údaje sú bližšie definované v čl. 4 GDPR ako aj v § 2 Zákona a rozumejú sa pod nimi  akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor alebo na jeden alebo viacero charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie je definované v čl. 4 GDPR a v § 5 ods. písm. e) Zákona a je ním operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zmena, vyhľadávanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Spracúvanie osobných údajov sa týka tzv. dotknutej osoby, tzn. osoby, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pri spracúvaní osobných údajov advokátska kancelária dbá na dodržiavanie ochrany súkromia, osobné údaje spracúva s náležitou starostlivosťou a v súlade s jej povinnosťami, ktoré jej vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Prístup k osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ definoval nasledovné dôvody, pre ktoré sú spracúvané osobné údaje:

 • Poskytovanie právnych služieb a výkon advokácie,
 • Plnenie povinností zákonných a zmluvných,
 • Plnenie povinností vyplývajúcich zo stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory,
 • Dosahovanie záujmov advokátskej kancelárie ako aj jej klientov, prípadne záujmy iných osôb.

Prevádzkovateľ týmto informuje o spracovaní osobných údajov dotknuté osoby:

 • Účel spracovania:
  • Poskytovanie právnych služieb, výkon advokácie
  • Poskytovanie iných ako právnych služieb,
  • Ochrana oprávnených záujmov,
  • Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky
  • Zabezpečenie súladu s predpismi Slovenskej advokátskej komory,
  • Reklama,
  • Plnenie daňových a účtovných povinností
 • Právny základ spracovania:
  • Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) a f) GDPR,
  • Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR,
  • Plnenie povinností na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • Verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR
  • Obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
  • Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
  • Oprávnený záujem advokátov alebo iných osôb podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR
 • Súvisiace právne predpisy:
  • Advokátsky poriadok,
  • Zákon o advokácií,
  • Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, GDPR,
  • Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
  • Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti,
  • Daňový poriadok a ďalšie účtovné predpisy,
  • Trestný poriadok, Trestný zákon, Zákon o priestupkoch
  • Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok,
  • Správny súdny poriadok, Správny poriadok.
 • Evidované údaje:
  • Bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, rod. priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, prípadne obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 • Kategória príjemcov:
  • Advokátska kancelária osobné údaje poskytuje len v nevyhnutnom rozsahu, a to v súlade s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť: spolupracujúcim subjektom pri výkone jednotlivých úkonov právnych služieb, účtovným a daňovým poradcom, Slovenskej advokátskej komore vrátane zamestnancov týchto subjektov.
 • Prenos do tretích krajín:
  • Neuskutočňuje sa
 • Doba uchovávania osobných údajov:
  • Rôzne, najmä podľa odporúčania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011
 • Spôsob spracúvania osobných údajov:
  • Neautomatizovaný spôsob spracúvania

Dotknuté osoby majú v súlade s GDPR a Zákonom tieto práva:

 • Právo na informácie:

Dotknutá osoba má právo na informovanie ohľadom účelov spracúvania osobných údajov, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch týchto osobných údajov, o dobe uchovávania osobných údajov, o právach ako dotknutej osoby, o pôvode osobných údajov ako aj o automatizovanom rozhodovaní.

 • Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na poskytovanie kópií osobných údajov, ktoré o nej advokátska kancelária má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, akým spôsobom používa osobné údaje. Osobné údaje budú dotknutej osobe poskytnuté v písomnej listinnej forme za predpokladu, že dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie takýchto informácií požiada elektronickou formou, poskytnú sa jej tieto informácie elektronicky.

 • Právo na opravu a doplnenie:

Ako Prevádzkovateľ advokátska kancelária prijíma primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré uchováva. V prípade, ak si myslíte, že údaje, ktorými disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo, aby tieto informácie upravila, doplnila alebo aktualizovala.

 • Právo na výmaz (právo zabudnutia):

Dotknutá osoba má právo požadovať vymazanie jej osobných údajov v prípade, ak osobné údaje, ktoré advokátska kancelária získala už viac nie sú potrebné pre plnenie účelu, na ktorý ich získala. Toto právo však nie je absolútne a je ho potrebné posúdiť z pohľadu relevantných okolností. V prípadoch, kedy má advokátska kancelária právne a regulačné povinnosti uchovávať aj naďalej osobné údaje, nebude môcť žiadosti vyhovieť. Na advokátsku kanceláriu sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, v zmysle ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú doby uchovávania osobných údajov resp. bránia advokátskej kancelárii v skartácií niektorých dokumentov.

 • Právo na obmedzenie spracúvania:

Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požadovať, aby sme prestali používať jej osobné údaje, napríklad v prípadoch, kedy si myslíte, že spracúvané osobné údaje môžu byť nesprávne, nepresné alebo ich už advokátska kancelária nepotrebuje ďalej spracúvať.

 • Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo požadovať prenos osobných údajov, ktoré poskytla advokátskej kancelárii na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Toto právo platí iba pre tie osobné údaje, ktoré od nej advokátska kancelária získala na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať proti spracúvaniu:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov. V prípade, ak si myslíte, že advokátska kancelária nemá oprávnený dôvod na spracúvanie osobných údajov a Vy podáte voči tomu námietku, nebude advokátska kancelária Vaše osobné údaje ďalej spracúvať okrem prípadu, ak pre spracúvanie vzniknú závažné dôvody hodné ochrany, ktoré budú prevažovať nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracúvanie slúži uplatneniu, výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov):

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 • Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch kedy advokátska kancelária spracúva osobné údaje na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo iným spôsobom, ktorý je rovnaký, akým bol tento súhlas udelený.

 • Právo na náhradu škody:

V prípade, ak sa domnievate, že konanie advokátskej kancelárie je v rozpore so Zákon a v dôsledku toho Vám vznikla majetková alebo nemajetková ujma, máte právo na náhradu škody voči Prevádzkovateľovi v súlade s ustanoveniami Civilného sporového poriadku.

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle ust. § 10 Zákona sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou resp. zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Kontaktná osoba: Miroslava Zacharová, Mob.: +421 904 340 637